Lidmaatschapscriteria – juli 2020

De lidmaatschapscriteria zijn afgeleid van de missie en visie van de VvDN; deze luidt:

“Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt is detachering uniek. Enerzijds bieden detacheerders door hun positie als onderscheidende werkgever zekerheid aan hun werknemers. Aan de andere kant zorgen ze voor flexibiliteit bij opdrachtgevers, als het gaat om snelle op- en afschaling.”

Leden van de VvDN voldoen aan de volgende criteria:

1. VvDN leden onthouden zich van het toepassen van het uitzendbeding.

Toelichting: Detacheerders bieden hun werknemers zekerheid. Dit uitgangspunt verhoudt zich niet met het toepassen van het uitzendbeding. Voor lobby-activiteiten is de claim: “VvDN-leden passen geen uitzendbeding toe” een krachtige claim. Om die reden wordt bij VvDN leden (meer specifiek: bij die entiteiten die lid zijn van de vereniging) het uitzendbeding in z’n geheel niet toegepast.

2. VvDN leden streven naar een BT/OT verhouding die een afspiegeling is van het bedrijfsleven in Nederland.

Toelichting: De VvDN claimt dat haar leden jegens hun werknemers ernaar streven een “normale werkgever” te zijn. Hieruit vloeit voort dat de BT/OT verhouding niet wezenlijk afwijkt van deze verhouding binnen “de BV Nederland”. Deze getalsmatige BT/OT verhouding kan door de ledenvergadering worden vastgesteld; al dan niet als streefgetal dat na een overgangsperiode dient te worden bereikt.

3. VvDN leden besteden minimaal 3% van hun loonsom aan de opleiding en ontwikkeling van hun werknemers.

Toelichting: Met de omvang van de bestedingen aan opleiding en ontwikkeling onderscheiden de detacheerders zich van de “gemiddelde” werkgever. Deze claim dient dan wel hard gemaakt te worden. Het percentage en de definitie van de loongrondslag kan door de ledenvergadering nader worden vastgesteld.

4. Minimaal 70% van de omzet van leden bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeid van werknemers in loondienst.

Toelichting: leden van de VvDN zijn primair detacheerders. Dat betekent dat zij werknemers in loondienst ter beschikking stellen aan opdrachtgevers. Incidenteel verrichten de detacheerders ook andere activiteiten zoals het bemiddelen van ZZP’ers, werving -en selectie activiteiten en het verzorgen van opleidingen. Tenminste 70% van de omzet heeft betrekking op het ter beschikking stellen van arbeid van werknemers in loondienst.

5. VvDN-leden voldoen aantoonbaar aan wettelijke verplichtingen.

Toelichting: VvDN leden kunnen het voldoen aan wettelijke verplichtingen aantonen middels de inschrijving in het SNA register of middels het overleggen van een bewijs dat het lid met succes ge-audit is op de NEN4400 norm (de NEN4400 optie).In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur gemotiveerd anders besluiten. Het secretariaat van de VvDN houdt het register bij van leden die kiezen voor de NEN4400-optie.

6. VvDN leden kunnen als groep of als entiteit lid zijn van de VvDN.

Toelichting: Leden van de VvDN zijn rechtspersonen of een groep (een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden). De lidmaatschapscriteria zijn van toepassing op het lid en dus op de gehele groep indien een groep lid is. Indien een groep lid is wordt de naam van groep als lid weergegeven in de communicatie van de vereniging. De ledenvergadering bepaalt op voordracht van het bestuur hoe wordt omgegaan met het verzoek van een groep die de namen van groepsvennootschappen in de communicatie betrokken wenst te hebben.

7. VvDN leden beschikken over een systematiek van beoordelen en ontwikkelen.

Toelichting: Leden van de VvDN voorzien hun werknemers – al dan niet in samenspraak met de opdrachtgever – van feedback die bijdraagt aan hun ontwikkeling. Daarnaast bespreken de leden periodiek met al hun werknemers hun ontwikkeling en opleidings- en ontwikkelinitiatieven die bijdragen tot hun persoonlijke en professionele kwaliteit.

8. VvDN-leden betrekken het belang van werknemers bij plaatsingen en verlengingen en zien toe op de kwaliteit daarvan.

Toelichting: Idealiter draagt het uitvoeren van een opdracht bij tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemer. Daarnaast dienen de werknemers van het lid hun
werk te kunnen doen in een goede en veilige werkomgeving. Leden maken serieus werk van deze uitgangspunten.

9. VvDN-leden onthouden zich van gedragingen (anti-ronselcode) die het imago en de gezondheid van de bedrijfstak bedreigen, dat wil, onder meer, zeggen dat leden niet structureel en pro-actief werknemers bij andere leden ‘ronselen’.

Toelichting: Leden “kopen” geen werknemers bij elkaar weg (de bedrijfstak gezond houden) en leden kopen geen werknemers weg van opdrachtgevers om ze vervolgens terug te detacheren (het imago van het detacheren beschermen).

10. VvDN-leden verplichten zich tot deelname aan en het leveren van gegevens ten behoeve van de kwartaalmarktmonitor.

Toelichting: Het is voor de vereniging – onder meer rondom “lobby-dossiers” van groot belang inzicht te hebben in (ontwikkelingen) in omvang en kwalitatieve aspecten van de markt, zowel
naar opdrachtgevers als naar werkende. Om die reden zal de Vereniging bij haar leden informatie (laten) verzamelen. Gelet op het belang zijn leden gehouden daaraan hun medewerking te
verlenen en de gevraagde gegevens tijdig en juist te leveren. De inhoud en de omvang van de informatie uitvraag is onderwerp van besluitvorming in de ledenvergadering. Bij aanvang wordt het verzamelen en terug rapporteren van de gegevens verzorgd door Compare2Compete.

11. VvDN leden doen jaarlijks op verzoek van het bestuur opgaaf van het voldoen aan de lidmaatschapscriteria al dan niet door het met goed gevolg doorlopen van een audit terzake.

Toelichting: In beginsel overleggen leden jaarlijks een directieverklaring. In deze directieverklaring leggen de leden vast:

  • dat voldaan is aan punt 1,
  • wat de getalsmatige waarden zijn van de in punt 2, 3 en 4 genoemde criteria,
  • of het lid beschikt over een SNA of NEN 4400 certificaat,
  • of het lidmaatschap geldt voor een entiteit of een groep (criterium 6),
  • of en hoe het lid voldoet aan de uitgangspunten van criteria 7 en 8,
  • dat zij zich gedraagt overeenkomstig de geest van criterium 9,
  • dat zij actief deelneemt overeenkomstig criterium 10.

De ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur besluiten om het voldoen aan de lidmaatschapscriteria onderwerp van een verplichte audit te laten zijn.