Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de Statuten staat omschreven wat het doel van de VvDN is, bepalingen over lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiële verplichtingen van de VvDN en haar leden en de beroepscommissie van de vereniging.

Download de Statuten van de VvDN >>

Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling die in de Statuten staan. Zij voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de Statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Download het Huishoudelijk Reglement >>

Discriminatie en ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag van zowel de leden van de VvDN als hun medewerkers, zoals discriminatie, intimidatie en misbruik van autoriteit, wordt niet getolereerd. Onze leden selecteren kandidaten en sollicitanten uitsluitend op basis van opleiding, ervaring en functie- en budget gerelateerde criteria. De VvDN en haar leden werken niet mee aan verzoeken tot uitsluiten van personen op basis van een onder discriminatie vallende reden. Iedereen die de VvDN op de hoogte wil stellen van mogelijke incidenten of het niet naleven van deze gedragscode, gebaseerd op verdenking of feitelijke kennis, kan dit melden via bestuur@vvdn.nl en kan rekenen op een open houding van het bestuur van de VvDN.