2e Corona enquête onder VvDN leden (november 2020)

9 december 2020, 15:30

De tweede enquête over de actuele Corona situatie bij de leden van de VvDN leverde een response van 55%. Hiervan heeft iets meer dan 50% minder dan 150 werkenden (MKB organisaties). De (zakelijke- en financiële) dienstverlening branche komt het meest voor, gevolgd door de overheid en op nummer drie de industrie.

Finance, IT en Engineering zijn de meest voorkomende vakgebieden. Hierin is ten opzichte van de eerste enquête (mei 2020) geen verschuiving opgetreden.

40% van de respondenten vindt de impact van Corona (heel) groot, dit percentage was in mei 57%. 60%  vindt deze neutraal of (heel) klein (was 43%). De procentuele afname van de vraag na het doorvoeren van de maatregelen (half maart) varieert sterk per organisatie maar komt gemiddeld uit op 18,8% (was in mei gemiddeld 37%). Hierbij ziet 44% van de respondenten een afname die groter is dan 20%. De helft van de respondenten denkt de grootste klap te hebben gehad, maar 32% verwacht de grootste terugval nog. 18% geeft aan geen (echte) hinder van de Corona maatregelen te hebben ondervonden.

Voor het lopende kwartaal is 31% negatief, ten aanzien van de eerste helft van 2021 heeft nog 8,5% een negatieve verwachting. Ongeveer de helft van de respondenten verwacht 2020 met minder omzet dan in 2019 af te sluiten, de andere helft verwacht een plus. Het jaar 2021 zal naar de verwachting van 73% van de respondenten omzetgroei opleveren, hierbij verwacht 26% een omzetstijging boven de 40%.

Als de drie belangrijkste bedrijfsrisico’s voor de komende tijd wordt aangegeven: (sterk) terugvallende vraag, druk op tarieven en onvoldoende nieuw aanbod. Hoewel de algehele stemming positiever beoordeeld wordt dan tijdens de eerste enquête in mei wordt tevens benadrukt dat de komende ontwikkelingen lastig te voorspellen zijn.

De volledige uitkomst van de enquête is opvraagbaar bij het secretariaat.