Actieve VvDN zet detachering op de kaart

2 september 2020, 09:08

Een intensieve lobby, strenge kwaliteitseisen, een eigen MarktMonitor en wellicht zelfs een eigen CAO – de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) doet nadrukkelijk van zich spreken. En dat is hard nodig, want de bijzondere positie van detacheren dreigt in de flexdiscussie over het hoofd te worden gezien. Voorzitter Maikel Pals vertelt wat de jonge branchevereniging dit jaar doet voor detacheerders in Nederland.

Wettelijk kader ontbreekt

De VvDN maakt zich hard voor de positie van detacheerders. En dat begint met het pleiten voor een goed wettelijk kader, zegt Pals. “Voor de wet zijn wij uitzenders, maar dat zijn wij natuurlijk niet. Het uitzendmodel sluit niet aan op ons werkgeversmodel. Dat wringt en daar hebben detacheerders in de praktijk echt last van.” De VvDN staat dan ook wijzigingen van de Waadi voor en het liefst zou de brancheorganisatie een eigen juridische status van detachering willen. Om die erkenning van de bijzondere positie van detachering op de arbeidsmarkt te krijgen, voert de VvDN actief lobby in Den Haag om relevante stakeholders zoals Kamerleden goed te informeren tijdens de actuele wetgevingstrajecten (denk aan het arbeidsmarktdebat dat begin september in de Tweede Kamer plaatsvindt, zie onder).

Harde kwaliteitseisen

Een andere belangrijke doelstelling van de brancheorganisatie is het stellen van harde kwaliteitseisen. De VvDN telt in het eerste jaar na haar oprichting circa 70 leden en streeft uiteraard naar groei van het aantal leden. Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar lid kan worden, legt Pals uit. “Wij zijn streng aan de poort. Als een detacheringsbureau zich aanmeldt, moet hij onze kwaliteitseisen onderschrijven.”

Deze zijn onder meer:

  • arbeidscontracten; er moet een gezonde verhouding zijn tussen de reguliere bepaalde tijdcontracten en onbepaalde tijdcontracten van gedetacheerden. Het streven is 30/70. (Overigens is het aandeel gedetacheerden dat een vast dienstverband heeft bij het detacheringsbureau ondanks de coronacrisis gestegen van 56,3% naar 58,5% (zie VvDN MarktMonitor).
  • opleiding en ontwikkeling; minimaal 3% van de loonsom moet worden geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van gedetacheerden. (In de praktijk ligt dit percentage volgens de VvDN momenteel hoger, nl. 5,2%, waarmee de detacheringsbranche meer dan gemiddeld investeert in haar werknemers.)
  • leden moet primair detacheren als dienstverlening hebben; dat betekent concreet dat 70% van de bedrijfsactiviteiten gericht moeten zijn op detachering.

(kijk voor de volledige lijst met lidmaatschapscriteria op de site van de VvDN/Lid worden)

Volgens Pals is het stellen van harde kwaliteitseisen, en het helder communiceren daarvan, belangrijk: “We moet laten zien wat de kwaliteitseisen zijn en ervoor zorgen dat de detacheerders zich ook hieraan houden. En bijvoorbeeld dus geen gebruik maken van het uitzendbeding of een uitzendovereenkomst.”

Belangrijke boodschap

De VvDN wil ook een bijdrage leveren aan de dialoog over inrichting van de moderne arbeidsmarkt. Door onbekendheid straalt het negatieve imago van flex nog te vaak af op detachering. Ook in de politieke discussie wordt detacheren op één hoop gegooid met flex. Volkomen onterecht, vindt Pals. “Want de detacheringsbranche neemt juist een bijzondere positie in. Het biedt opdrachtgevers wel flexibiliteit, terwijl wij geen flexwerkgevers zijn. Detacheerders zijn keurige werkgevers die hun werknemers fatsoenlijke, vaak vaste contracten bieden en die meer dan gemiddeld investeren in duurzame inzetbaarheid en opleiding van werknemers en waar je dus een mooie professionele carrière kunt maken.” Dat moet meer erkend worden in Den Haag en tot meer bekendheid leiden bij jonge professionals op de arbeidsmarkt. Aan de VvDN de schone taak deze belangrijke boodschap uit te dragen.

Eigen CAO

Het versterken van het imago wil de VvDN onder meer bereiken door met een eigen branchebrede CAO te komen. (Detacheerders hebben nu een eigen CAO of zij volgen de ABU-CAO.) Een ambitieus plan, aangezien dit nogal wat voeten in de aarde heeft, weet ook Pals. “Daarom doen we dat ook stapsgewijs. Er moet draagvlak bij de stakeholders zijn. Dus we zijn in gesprek met Kamerleden, ambtenaren in Den Haag en onder meer vakbonden om te kijken waar die CAO minimaal aan zou moeten voldoen. Dan moet je denken aan zaken als vergoeding voor overwerk en vakantiedagen. Na die exercitie gaan we in het najaar het voorstel aan onze leden voorleggen. Pas als die ermee instemmen gaan we het verder ontwikkelen.”
Eén CAO voor de hele branche zal een grote verandering betekenen. Detacheerders concurreren natuurlijk met elkaar en daarbij spelen kosten – dus ook loonkosten – een rol. Toch ziet Pals een groot voordeel als de sector zich houdt aan minimumvoorwaarden van een eigen CAO. “Het maakt ons juist sterker en het zou heel goed zijn voor ons werkgeversimago.”

Marktmonitor

Een van de manieren waarop de VvDN detacheren op de kaart zet is de eigen MarktMonitor die elk kwartaal wordt gepubliceerd. Uit de eerste publicatie half augustus bleek dat de omzet van de detacheringsbranche in het tweede kwartaal van dit jaar door de coronacrisis met 6% is gedaald (wat fors afwijkt van de ABU MarktMonitor die een veel grotere krimp kent).

Eerste VvDN MarktMonitor: beperkte daling omzet detacheerders

Pals: “Met onze eigen MarktMonitor laten wij naar buiten toe zien hoe de detacheringsmarkt zich specifiek ontwikkelt. En het geeft onze leden inzicht hoe zij het doen ten opzichte van de markt. Het levert hen concrete marktinformatie op, bijvoorbeeld hoeveel mensen er gemiddeld (niet) inzetbaar zijn geweest in hun sector.”

Themabijeenkomst

De VvDN houdt op 28 september a.s. een themabijeenkomst over de actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rondom flex.

https://vvdn.nl/agenda/bijeenkomst-in-dialoog-over-detachering/

Niet alleen worden leden hier bijgepraat en geïnformeerd over de stand van zaken, ook zullen Kamerleden en vertegenwoordigers van de Commissie Borstlap zelf aanwezig zijn. “We kunnen samen met onze leden in een open discussie input geven en mogelijke implicaties voor detacheerders uitleggen van voorgenomen beleid.” Dit ligt in lijn met de broodnodig lobby om te voorkomen dat detachering de dupe wordt van strengere wetgeving rondom flex. “We willen bijvoorbeeld Kamerleden met arbeidsmarkt in hun portefeuille zo goed mogelijk informeren. Zij moeten weten dat de flexibiliteit die detacheren biedt (met zoveel zekerheid voor werknemers) iets anders is dan uitzenden. Als zij met nieuwe wetgeving komen willen wij dat zij in gedachten houden wat de gevolgen voor detacheren zijn.”
Een belangrijke bijeenkomst dus aangezien de Tweede Kamer zich momenteel buigt over de werking van de arbeidsmarkt. In de aanloop naar het Kamerdebat verscheen onlangs ook het rapport Driehoeksrelaties waarin wordt gepleit voor meer regulering van de intermediaire markt

Arbeidsmarktrapport: regulering driehoeksrelaties nodig

Pals heeft daar namens de VvDN al op gereageerd door te stellen dat detachering juist een mooie oplossing is voor de gevraagde flexibiliteit op de arbeidsmarkt.