22 november 2019: Algemene Ledenvergadering

11 oktober 2019, 09:00

Op vrijdag 22 november 2019 vond de tweede Algemene ledenvergadering (ALV) van de VvDN plaats.

Agenda

   1. Opening
   2. Goedkeuring verslag vorige ALV (17 juni 2019)
   3. Mededelingen door het bestuur
   4. Speerpunten 2020 (incl. begroting)
   5. Voortgang commissies en werkgroepen
    – Lobby en Wetgeving
    – Branche CAO
    – Goed Werkgeverschap
    – Themabijeenkomsten en Imagoverbetering
   6. Marktmonitor
   7. Bestuursverkiezing
   8. Verkiezing voorzitter
   9. Rondvraag en wvttk
   10. Sluiting en borrel